กระทรวงคมนาคม
จังหวัดสงขลา
AmazingCounters.com
 Number of Visitors since

 

   
   
 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางเรือ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพ
เพื่อการแข่งขันและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางเรือเป็น
ระบบการขนส่งที่ช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ขบวนการผลิต และการออกสู่ตลาด
ได้คราวละมากๆ  และมีการเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
การขนส่ง และความเสียหาย ต่อสินค้าและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเส้นทาง
ทางถนนลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรที่แออัด  ลดปัญหามลพิษ ด้านสิ่งแวดล้อม
และลดการขาดดุลการค้าและบริการกับต่างประเทศลงได้อีกด้วย ประกอบกับโดยสภาพทางกายภาพประเทศไทยมีความได้เปรียบ
ในการที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญในระดับภูมิภาค
   
รัฐบาลจึงมีนโยบายในการเสริมสร้างสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถ
ก้าวทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่เจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  และได้กำหนดให้มีแผนรองรับการขยายตัว
ของท่าเรือน้ำลึกสงขลา และเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือน้ำลึกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างของประเทศ
 
ท่าเรือน้ำลึกสงขลา เป็นท่าเรือหลักและเป็นท่าเรือระหว่างประเทศ ที่อยู่ทางด้ายชายฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2531 และเปิดดำเนินการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยท่าเรือน้ำลึกสงขลาสามารถรองรับเรือ
ขนาด 9,000-20,000 เดทเทตัน ประกอบด้วยท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป 2 ท่า และท่าเทียบเรือสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ 1 ท่า สามารถรองรับ
 
 
         
           
   
 
    --ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการ--  
   


 
    ดาวน์โหลด >> สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1
ดาวน์โหลด >>
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1
 
   

** Update ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560