>>ด้านวิศวกรรม
>>ด้านสิ่งแวดล้อม

>>ด้านการมีส่วนร่วมฯ

 

 

 

 

 

 

 

 


กระทรวงคมนาคม
จังหวัดสงขลา

 

 

   
           

การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

 
จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2556 โดยแบ่งเป็น 2  ช่วงเวลาคือ ช่วงเช้า 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมสมิหลาแกรนด์บอลรูม โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ ช่วงบ่าย เวลา 13.20-15.40 น. ณ ห้องประชุมวีว่าแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย ประชาชนและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินโครงการผู้แทนหน่วยงานรับผิดชอบที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาและศาสนสถาน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ รวมผู้เข้าร่วมการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการฯ ทั้งสิ้น 627 คน
 
ภาพบรรยากาศ
     
         
     
         
     
   
   
 
  ดาวน์โหลด >> เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1  
ดาวน์โหลด >> สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1  
   
..........................................................................................