>>ความเป็นมา
>>ที่ตั้งโครงการ
>>วัตถุประสงค์
>>ขอบเขตการดำเนินงาน
>>แผนการศึกษาและดำเนินงาน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กระทรวงคมนาคม
จังหวัดสงขลา

 

 

 
 
     
  1. งานทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมของโครงการ            
    1) ศึกษาทบทวนลักษณะทั่วไป และบทบาทความสำคัญของการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และการเชื่อมโยงระบบการขนส่งต่อเนื่อง  
      หลายรูปแบบที่มีต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย  
    2) ศึกษาทบทวนการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และการเชื่อมโยงระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ให้มีการเชื่อมโยงการขนส่ง  
      ระหว่างชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน  
    3) ศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ของการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2  
    4) ทบทวนแนวโน้มความต้องการการขนส่งทางน้ำ ปริมาณและประเภทสินค้า ปริมาณและขนาดของเรือที่จะเข้าใช้บริการ  
      ท่าเรือ และอื่นๆ  
    5) ศึกษา เสนอแนะแนวทางดำเนินการในการพิจารณากำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของทุกระดับ  
      ที่เกี่ยวข้อง (Indicator) ของโครงการ  
         
  2. งานทางด้านวิศวกรรม  
    สำรวจออกแบบรายละเอียดท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 ให้เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล มีระบบการบริหาร
จัดการ ตู้สินค้า และมีองค์ประกอบท่าเรือที่เหมาะสม สามารถแข่งขันกับท่าเรือน้ำลึกชั้นนำของภูมิภาคได้
และสามารถเชื่อมโยง กับท่าเรือน้ำลึกปากบาราทางด้านฝั่งอันดามันได้ ทั้งนี้ในการศึกษาจะต้องคำนึงถึง
วิธีการก่อสร้างที่ประหยัด ปลอดภัย และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีขอบเขตการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
 
    1) สำรวจข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติม ทั้งในขั้นตอนทบทวนผลการศึกษาเดิม และขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดโครงการ  
    2) จัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการออกแบบรายละเอียดของโครงการ  
    3) ออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา  
    4) จัดทำข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ (TOR) ในการว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  
         
  3. งานทางด้านสิ่งแวดล้อม  
    ทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ผ่านมา  และทำการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำเสนอ สผ. และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) พิจารณา โดยมีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้  
    1) ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์สภาพทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง  
    2) ประเมินทางเลือกในการดำเนินการ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ  
    3) ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินงาน  
    4) นำเสนอแผนการจัดการของเสียจากเรือและท่าเทียบเรือ  
    5) ศึกษาผลกระทบต่อชุมชนและสังคม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย และวิถีชีวิต ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ   
    6) เสนอมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ  
         
  4. งานศึกษาทางด้านการบริหารท่าเรือ  
    1) ศึกษากฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่าเรือ  
    2) ศึกษาแนวทางการก่อสร้างและการจัดองค์กรการบริหาร และการจัดการท่าเรือให้มีประสิทธิภาพ  
    3) พิจารณาศึกษาด้านการบริหารจัดการท่าเรือ แนวทาง/อัตราการใช้บริการท่าเรือ หรืออัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
    4) ศึกษาเบื้องต้นในเรื่องรูปแบบการลงทุนภาครัฐ (Public Investment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน  
      (Public Private Partnership : PPP)  
    5) ศึกษาและเสนอแนะข้อมูลการพัฒนาท่าเรือของประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และประเทศ
 
      เพื่อนบ้าน  
         
  5. การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    1) ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพื้นที่โครงการ
 
      ได้รับทราบอย่างถูกต้อง และครบถ้วน  
    2) จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในรูปของการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ตามความเหมาะสม
 
      และการสัมมนาในพื้นที่ ร่วมกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวทาง
 
      การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ
 
      หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
 
      และสุขภาพ  ซึ่งมี 3 ขั้นตอนสำคัญ คือ  
    1. ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1)  
      - การพบปะหารือผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง  
      - สัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1  
    2. ขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.2)  
      - การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2  
      - การสัมภาษณ์รายบุคคล  
      - แผนการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
    3. ขั้นตอนการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3)  
      - การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3  
      - การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 4    
  3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  เช่น  
    - วีดีทัศน์แสดงรายละเอียดโครงการและภาพ Perspective เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพชัดเจน (VDO Presentation)  
    - สไลด์ Power Point ประกอบการบรรยายที่ทันสมัย และแผ่นพับ เป็นต้น  
    4) จัดทำภาพสามมิติเคลื่อนไหว (3D-Animation) เพื่อนำเสนอรูปแบบโครงการ  
    5) จัดทำสรุปผลการสัมมนาทุกครั้ง และเสนอแนะแนวทางดำเนินการที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ  
    6) เสนอปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย  
      วิถีชีวิต หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม และอาจนำไปสู่ข้อโต้เถียงหลายฝ่าย  
    7) นำเสนอความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของรัฐ กรณี  
      มีข้อโต้เถียงหลายฝ่าย  และร่วมดำเนินการในการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจนแล้วเสร็จ  
    8) ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย