กระทรวงคมนาคม
จังหวัดสงขลา

 

 

   
  1. ด้านนโยบาย/การพัฒนาโครงการ/ผลประโยชน์ของโครงการ  
  ถาม เหตุใดต้องมีการพัฒนาท่าเทียบเรือสงขลาแห่งที่ 2  
  ตอบ
1) เนื่องจากความต้องการขนส่งสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน (AEC)   
ในขณะที่ท่าเทียบเรือสงขลาแห่งที่ 1 ไม่สามารถรองรับปริมาณสินค้าที่จะได้ ประกอบกับบริเวณโดยรอบ
เป็นที่ตั้งชุมชนหนาแน่นและมีแหล่งโบราณสถานจึงไม่สามารถขยายพื้นที่ท่าเทียบเรือสงขลาแห่งที่ 1 ได้
 
2) ท่าเทียบเรืองสงขลาแห่งที่ 1 มีร่องน้ำที่มีระดับความลึกไม่เกิน 9 เมตร เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่    
ไม่สามารถเข้ามาเทียบท่าได้ ประกอบกับเกิดตะกอนทับถมบริเวณร่องน้ำมาก ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการขุดลอก จึงไม่สามารถแข่งขันกับท่าเทียบเรือของประเทศเพื่อนบ้านได้
 
3) ท่าเทียบเรือสงขลาแห่งที่ 2 จะออกแบบให้มีความลึกร่องน้ำเพียงพอสำหรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่กินน้ำลึกได้ถึง 14 เมตร
 
 
     
  ถาม การก่อสร้างท่าเทียบเรือสงขลาแห่งที่ 2 จะก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเช่นเดียวกับท่าเทียบเรืองสงขลาแห่งที่ 1 หรือไม่  
    ตอบ ในการศึกษาและออกแบบท่าเทียบเรืองสงขลาแห่งที่ 2 จะมีการคำนวณ ตรวจสอบ และวิเคราะห์โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในระยะก่อนและหลังมีโครงการ รวมถึงการกำหนดมาตรการด้านวิศวกรรมเพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบดังกล่าวอย่างเหมาะสม  
 
       
  ถาม การพัฒนาโครงการอาจทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ปิโตรเคมี โรงงานอุตสาหกรรม  
    ตอบ การศึกษาออกแบบและก่อสร้างท่าเรือจะมีกิจกรรมหลักเป็นพื้นที่สำหรับท่าเทียบเรือรองรับเรือสินค้าตู้/สินค้าทั่วไปเป็นหลัก ทั้งนี้ ยังสามารถรองรับอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพกับพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต่างๆ ที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายและสามารถใช้ประโยชน์ท่าเรือได้  
 
       
  ถาม สถานภาพปัจจุบันของโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา และ Landbridge  จ.กระบี่ – อ.ขนอม  
  ตอบ โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราปัจจุบันรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ผ่านความเห็นชอบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว เมื่อปี 2552 แต่เนื่องจากโครงการถูกร้องเรียนจากประชาชนว่า โครงการน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้กรมเจ้าท่าตัดสินใจที่จะดำเนินการศึกษาจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการที่มีผลกระทบรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาต สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ก่อน  
       
  ถาม ความคุ้มค่าของโครงการและกลุ่มผู้มาใช้บริการท่าเทียบเรือสงขลาแห่งที่ 2  
  ตอบ

ผลประโยชน์ทางตรง (ตลอดระยะเวลาวิเคราะห์ 30 ปี) (พ.ศ. 2556-2586)

  การประหยัดค่าใช้ยานพาหนะ   
5,560
ล้านบาท
  การประหยัดเวลาในการเดินทาง
930
ล้านบาท
  การลดลงของอุบัติเหตุทางถนน
180
ล้านบาท
  การประหยัดค่าขนส่งสินค้า
630
ล้านบาท
 
รวม
7,300
ล้านบาท
 
   
ผลประโยชน์ทางอ้อม (ตลอดระยะเวลาวิเคราะห์ 30 ปี)
การกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงาน
9,500
ล้านบาท
การลดลงของมลพิษทางอากาศจากการขนส่ง
4,790
ล้านบาท
การลดการพึ่งพาประตูการค้าของประเทศเพื่อนบ้าน
การส่งเสริมความมั่นคงด้านการใช้พลังงานของประเทศ
 
   

EIRR = 15.8%     NPV = 924 ล้านบาท     B/C = 1.47

กลุ่มผู้มาใช้บริการ
ผู้ส่งสินค้าออกและผู้นำเข้าสินค้าจาก จีน ญี่ปุ่น อเมริกาในพื้นที่ภาคใต้
ผู้ส่งสินค้าจากจีน ญี่ปุ่น ที่จะเดินทางไปทางยุโรปและตะวันออกกลางโดยไม่ต้องไปอ้อมแหลมมลายู (ผลการศึกษาเมื่อปี 2552)

 
    ถาม ผลประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างไร  
    ตอบ ประชาชนในท้องถิ่นจะได้ประโยชน์จากโครงการในด้านของของการทำงาน และแรงงานในท่าเรือ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือ เช่น รถบรรทุก ซ่อมแซมยานพาหนะ ผลิตกล่องบรรจุสินค้า ร้านอาหาร ที่พักอาศัย เป็นต้น  ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการได้รับรายได้จากภาษีลงสู่พื้นที่ ซึ่งจะได้นำมาพัฒนาพื้นที่ สร้างความเจริญสู่ท้องถิ่น และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่ด้วย  
     
2. ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    ถาม สภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณที่ตั้งโครงการมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง หากมีการก่อสร้างท่าเทียบเรืองสงขลาแห่งที่ 2
จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง
 
    ตอบ ต้องศึกษาเรื่องสมุทรศาสตร์และจัดเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ  
       
    ถาม การพัฒนาโครงการจะส่งผลกระทบด้านการโยกย้ายและการเวนคืนหรือไม่ และแนวทางการแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างไร  
    ตอบ ต้องศึกษาและหามาตรการลดผลกระทบ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และหาแนวทางในการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  
         
    ถาม การเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างท่าเรือสงขลา 2 จะมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างไร  
    ตอบ ผู้อยู่ในขั้นตอนศึกษาและหามาตรการลดผลกระทบ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ การลดผลกระทบจะได้รับ
มาตรการเยียวยาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
 
 
         
    ถาม เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่จึงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความขัดแย้งด้าน
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ
 
 
    ตอบ ดำเนินการศึกษาตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ. และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
       
    ถาม ผลกระทบจากการดำเนินโครงการในด้านระบบนิเวศทางทะเลและความอุดมสมบูรณ์ ของแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สำคัญของประเทศ  
    ตอบ ต้องศึกษาและหามาตรการลดผลกระทบ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งอาจมีการสร้างแหล่งอาศัยสำหรับสัตว์ทะเล
เช่น ปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัยและวางไข่ทดแทนแหล่งประมงเดินที่อาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งเข้มงวด
ในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม การระบายมลสารต่างๆ ออกจากโครงการไม่ให้เกิดขึ้น เป็นต้น และมีมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลหรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้
 
 
 
 
 
 
         
    ถาม กรมเจ้าท่าจะดำเนินการระเบิดภูเขาเพื่อนำหินและทรายมาใช้ในการก่อสร้างท่าเรือสงขลา 2 และท่าเรือน้ำลึกปากบาราหรือไม่  
    ตอบ แหล่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดหาจากแหล่งที่ดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย  
         
  3. ด้านผลกระทบด้านสุขภาพ  
    ถาม หากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอาจก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 
    ตอบ การศึกษาออกแบบและก่อสร้างท่าเรือจะมีกิจกรรมหลักเป็นพื้นที่สำหรับท่าเทียบเรือรองรับเรือสินค้าตู้/สินค้าทั่วไปเป็นหลัก ทั้งนี้ ยังสามารถรองรับอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพกับพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต่างๆ ที่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย
และสามารถใช้ประโยชน์ท่าเรือได้
 
 
         
  4. ด้านผลกระทบทางสังคม/วิถีชีวิตชุมชน  
    ถาม การก่อสร้างท่าเทียบเรืองสงขลาแห่งที่ 2 อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการจ้างแรงงานต่างถิ่น  
    ตอบ ต้องศึกษาตามแนวทางการจัดทำรายงาน EHIA ก่อนเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น การจัดหาและจ้างแรงงานในท้องถิ่นก่อน  
 
         
    ถาม พื้นที่โครงการส่วนใหญ่อยู่ในทะเล อาจส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลและประมงพื้นบ้าน  
    ตอบ ต้องศึกษาและหามาตรการลดผลกระทบ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
         
    ถาม ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเกิดการกีดขวางการเดินเรือของชุมชนที่อยู่แนวชายฝั่ง  
    ตอบ ต้องศึกษาและหามาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน  
         
  5. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    ถาม กรมเจ้าท่าควรเข้ามาชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและรอบด้าน  
    ตอบ ตลอดระยะการดำเนินโครงการจะปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด