>>ความเป็นมา
>>ที่ตั้งโครงการ
>>วัตถุประสงค์
>>ขอบเขตการดำเนินงาน
>>แผนการศึกษาและดำเนินงาน
 

 

 

 

 

 

 

 


กระทรวงคมนาคม
จังหวัดสงขลา

 

 

 
 
 

 

 

ที่ตั้งโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (พ.ศ.2552)