>>ความเป็นมา
>>ที่ตั้งโครงการ
>>วัตถุประสงค์
>>ขอบเขตการดำเนินงาน
>>แผนการศึกษาและดำเนินงาน
 

 

 

 

 

 

 


กระทรวงคมนาคม
จังหวัดสงขลา

 

 

โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2  

ตามผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ตอนล่าง (พ.ศ.2552)  ได้ข้อสรุปว่า โครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม แต่ใน
กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาโครงการ จะต้องมีการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ  รวมทั้งศึกษาและจัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ และจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้องค์กรอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

กรมเจ้าท่าจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา อันประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2
 
     
  วัตถุประสงค์โครงการ  
 
  - เพื่อทบทวนการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
 

- เพื่อศึกษาทบทวนประเภทและปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าเรือ ตลอดจนทบทวนบทบาทท่าเทียบเรือที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการต่อไป

  - เพื่อศึกษาทบทวนการเชื่อมโยงสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 กับท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล

  - เพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 พร้อมทั้งองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่องน้ำทางเดินเรือ เขื่อนกันคลื่น ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ ลานกองสินค้า สถานีบรรจุตู้สินค้าสู่คอนเทนเนอร์ เครื่องมืออุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า อาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ให้ได้มาตรฐานสากล ประหยัดค่าก่อสร้าง ค่าบริหารจัดการท่าเรือ ค่าบำรุงรักษา และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

  - เพื่อศึกษาและเสนอแนะองค์กรบริหารจัดการท่าเรือน้ำลึกภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ อัตราค่าใช้บริการท่าเรือ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และที่หน่วยงานอื่นกำหนด เพื่อนำเสนอ สผ. ให้ความเห็นชอบ

  - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาโครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโครงการ ส่งเสริมให้มีช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความต้องการ ทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน