>>ความเป็นมา
>>ที่ตั้งโครงการ
>>วัตถุประสงค์
>>ขอบเขตการดำเนินงาน
>>แผนการศึกษาและดำเนินงาน
 

 

 

 

 

 

 

 

 


กระทรวงคมนาคม
จังหวัดสงขลา

 

 
 
 

1. ขั้นตอนการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EHIA) โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2

 
 
 
   

 

 

   
 
2. แผนงานรวม
 
 

>> ดาวน์โหลดไฟล์ PDF <<